Privacy verklaring

  Ergotherapiepraktijk ErgoINzicht, gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64964949 , hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe ErgoINzicht met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


  1.Toepassing

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ErgoINzicht persoonsgegevens verwerkt:

  1.(potentiële) patiënten/cliënten

  2.bezoekers van de website www.ergoinzicht.nl

  3.alle overige personen die met ErgoINzicht contact opnemen of van wie ErgoINzicht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


  2.Verwerking van persoonsgegevens

  ErgoINzicht verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

  ErgoINzicht verwerkt persoonsgegevens die:

  1.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

  2.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

  3.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van ErgoINzicht zijn gegenereerd;

  4.tijdens de behandeling met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt opgenomen zijn op video om de behandeling te ondersteunen/versterken. Deze beelden worden na beëindiging van de behandeling vernietigd tenzij de cliënt uitdrukkelijk toestemming geven heeft deze te bewaren.

  Wij gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding. Daarnaast zijn wij verplicht om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer en nummer van een identiteitskaart te registeren in uw behandeldossier.


  3.Doeleinden verwerking

  ErgoINzicht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1.het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

  2.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


  4.Rechtsgrond

  ErgoINzicht verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  1.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

  2.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

  3.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

  4.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


  5.Beveiliging persoonsgegevens

  Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht ErgoINzicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij hebben hiervoor passende maatregelen genomen:

  1.Onze website heeft een beveiligde verbinding, zodat de contactformulieren beveiligd verzonden worden.

  2. Onze e-mailadressen zijn beveiligd, zodat privacy gevoelige informatie beveiligd verzonden kan worden.

  3. Onze computers zijn beveiligd en ons administratieprogramma voldoet een hoge certificering wat betreft privacy.

  4. Daarnaast zijn als onze medewerkers zich bewust van de privacygevoelige informatie en gaan zij zorgvuldig met deze documentatie om.


  6.Verwerkers

  ErgoINzicht kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ErgoINzicht persoonsgegevens verwerken. ErgoINzicht sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


  7.Persoonsgegevens delen met derden

  ErgoINzicht deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. ErgoINzicht deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


  8.Doorgifte buiten de EER

  ErgoINzicht geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ErgoINzicht ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


  9.Bewaren van gegevens

  ErgoINzicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ErgoINzicht hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

  2.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

  3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

  4. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


  10.Wijzigingen privacy statement

  ErgoINzicht kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze privacy verklaring wordt op de website van ErgoINzicht gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


  11.Rechten, vragen en klachten

  U heeftrecht op inzagein uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht opcorrectie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijderingvan uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door ErgoINzicht.Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

  Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen: info@ergoinzicht.nl. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ErgoINzicht persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ErgoINzicht door een e-mailbericht te sturen naarinfo@ergoinzicht.nlEen klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


  unsplash